Etkinlikler

Festival

Конный Театр "Запорожские казаки"

Фестиваль Конный Театр «Запорожские казаки» в Запорожье состоится 27 мая 2017 г, 12:00.
27 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Festival

Конный Театр "Запорожские казаки"

Фестиваль Конный Театр «Запорожские казаки» в Запорожье состоится 27 мая 2017 г, 15:00.
27 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Sirk

Цирк Триумф

Цирковое представление Цирк Триумф в Запорожье состоится 27 мая 2017 г, 16:00.
27 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Tiyatro

Шерлок в юбке

Спектакль Шерлок в юбке в Запорожье состоится 27 мая 2017 г, 18:00.
27 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Festival

Конный Театр "Запорожские казаки"

Фестиваль Конный Театр «Запорожские казаки» в Запорожье состоится 29 апреля 2017 г, 12:00.
28 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Sirk

Цирк Триумф

Цирковое представление Цирк Триумф в Запорожье состоится 28 мая 2017 г, 12:00.
28 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Tiyatro

Концерт фортепианной музыки

Спектакль Концерт фортепианной музыки в Запорожье состоится 28 мая 2017 г, 18:00.
28 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Tiyatro

Шерлок в юбке

Спектакль Шерлок в юбке в Запорожье состоится 28 мая 2017 г, 18:00.
28 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Festival

Конный Театр "Запорожские казаки"

Фестиваль Конный Театр «Запорожские казаки» в Запорожье состоится 30 мая 2017 г, 12:00.
30 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya
Festival

Конный Театр "Запорожские казаки"

Фестиваль Конный Театр «Запорожские казаки» в Запорожье состоится 31 мая 2017 г, 12:00.
31 Mayıs 2017
Ukraine, Zaporizhzhya